Raad van Toezicht

De Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek kent een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder geeft direct leiding aan de manager dienstverlening en aan zijn staf (Servicebureau, PR en Communicatie, Specialist Digitale Bibliotheek).

Cultural Governance

De Stichting onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-van-toezicht-model, zoals beschreven in de ‘Code Cultural Governance'. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de voorzitter. Daarnaast vindt er jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de directeur/bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van diversiteit en deskundigheid (op financieel en juridisch vlak, kennis van lokale overheden, P&O en natuurlijk affiniteit met de inhoud), maar ook op basis van regionale (gemeentelijke) spreiding

Leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 23/01/2023


Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht de Bibliotheek Oost-Achterhoek

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek baseert zich bij de uitoefening van zijn taak op de Governance Code Cultuur 2019.
2022 was een bijzonder jaar voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek vanwege de bestuurswisseling die plaatsvond. Na 42 jaar bij BOA (en rechtsvoorgangers) is Ton Mengerink met pensioen gegaan. De 42-jarige Martien Louwers is hem per 1 september opgevolgd als directeur-bestuurder. De RvT is Ton zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en voor zijn zeer belangrijke bijdrage aan het (voort)bestaan en de ontwikkeling van de bibliotheek. Dankzij zijn schat aan kennis en ervaring is BOA de stabiele organisatie die het nu is.
De RvT ziet in Martien een waardige en vaardige opvolger van Ton. Met haar benoeming is de bestuurlijke continuïteit van BOA gewaarborgd.

Per 1 juni 202 heeft Petra Lamers afscheid genomen van de RvT, aan het einde van haar eerste termijn. In de ontstane vacature met juridische expertise is aansluitend Frank Peeters benoemd. Daarmee blijft de RvT op volle sterkte.

Voorafgaand aan het jaar worden de vergaderdata in gezamenlijk overleg gepland. Alle toezichthouders wonen alle vergaderingen bij, er zijn slechts bij hoge uitzondering afmeldingen. In 2022 kwam de raad vijf keer bijeen. Op 17 januari, 14 maart, 16 mei, 12 september en 14 november. Agendapunten waren naast inhoudelijke zaken o.a. accountant, begroting, beleidsplan 2024-2027, bestuurdersaansprakelijkheids¬verzekering, CAO, deskundigheidsbevordering,exploitatie, functiewaardering, huisvesting & vastgoed, honorering RvT, ICT, jaarverslag en jaarrekening, mandatering, OR, personeel, subsidies, vacatures, vertrouwenspersonen, weerstandsvermogen en zelfevaluatie. Daarnaast heeft het vormgeven en realiseren van de procedure van werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder de nodige tijd gevergd. 

De RvT bespreekt jaarlijks het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. In 2022 heeft de RvT, mede op advies van de bestuurder, besloten een andere externe accountant te benoemen. Per boekjaar 2022 is BOA overgestapt van BonsenReuling naar De Kok Accountants en Adviseurs BV. De RvT heeft bewust gekozen voor een regionale accountant met ruime ervaring in de sector.

Op 18 oktober 2022 en 6 januari 2023 voerden de voorzitter en de vice-voorzitter een voortgangsgesprek met de directeur-bestuurder. In 2022 heeft er geen functioneringsgesprek plaatsgevonden, dit zal medio 2023 plaatsvinden.

Op 1 juni en 14 november vonden de halfjaarsgesprekken van twee RvT-leden met een aantal personeelsleden plaats.

Op 7 november heeft de RvT het eigen functioneren besproken. Deze zelfevaluatie vond plaats onder externe begeleiding van drs. Wilbert de Kroon, directeur van Diemen & Van Gestel. Deze activiteit was gepland voor 2021 maar kon toen vanwege COVID-19 niet doorgaan. Tevens heeft er een kennissessie plaatsgevonden.

Op 21 december vond er een kerstbijeenkomst plaats in de tijdelijke bibliotheek in Borculo, die toen net in gebruik was genomen. Personeel, vrijwilligers, de huidige en voormalige directeur-bestuurder en de voltallige RvT hebben daar het jaar gezamenlijk afgesloten.