Tussen de kerstdagen en de jaarwisseling zijn alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek gesloten. We wensen je fijne dagen en zien je graag weer vanaf 2 januari 2023.

Raad van Toezicht

De Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek kent een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder geeft direct leiding aan de manager dienstverlening en aan zijn staf (Servicebureau, PR en Communicatie, Specialist Digitale Bibliotheek).

Cultural Governance

De Stichting onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-van-toezicht-model, zoals beschreven in de ‘Code Cultural Governance'. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de voorzitter. Daarnaast vindt er jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de directeur/bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van diversiteit en deskundigheid (op financieel en juridisch vlak, kennis van lokale overheden, P&O en natuurlijk affiniteit met de inhoud), maar ook op basis van regionale (gemeentelijke) spreiding

Leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Oost-Achterhoek per 18/03/2021


Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht de Bibliotheek Oost-Achterhoek

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek baseert zich bij de uitoefening van zijn taak op de Governance Code Cultuur 2019.
Voorafgaand aan het jaar worden de vergaderdata gezamenlijk gepland. In de regel wonen alle toezichthouders alle vergaderingen bij, er zijn slechts bij hoge uitzondering afmeldingen. In 2020 kwam de raad vier keer bijeen. Op 13 januari, 11 mei, 14 september en 23 november. De op 23 maart geplande vergadering is vanwege de Corona-epidemie niet doorgegaan.
Agendapunten waren naast inhoudelijke zaken o.a. personeel, de jaarrekening, de exploitatie, de begroting, subsidies, het weerstandsvermogen, huisvesting en vastgoed, ICT, mandatering, de jaarlijkse zelfevaluatie, samenstelling van de raad, invulling van de vacature RvT en deskundigheidsbevordering.  

Per 1 oktober 2018 heeft de OR zich opgeheven. Daardoor vonden er ook in 2020 geen gesprekken plaats tussen een vertegenwoordiging van de raad en een vertegenwoordiging van de OR. In juni 2020 heeft Jan Hein van Hoogstraaten de raad verlaten. Hij was vijf jaar toezichthouder bij de bibliotheek. Zijn officiële afscheid is meermaals uitgesteld vanwege de Corona-crisis en heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.
De ontstane vacature is ingevuld door Karin Stemerdink. Zo bleef ook in 2020 de RvT op sterkte. Er is geworven op basis van een profielschets, die recent is aangepast aan de externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek. Er is gemotiveerd afgezien van externe werving. Karin Stemerdink is na de zomervakantie met een introductieprogramma begonnen. 
Onderdeel van de Governance Code Cultuur 2019 is dat de raad jaarlijks, buiten aanwezigheid van de bestuurder, zijn eigen functioneren bespreekt en evalueert. De evaluatie van de raad over 2020 vond plaats in januari 2021. In januari 2020 vond de zelfevaluatie van de raad over 2019 plaats. Er werd geëvalueerd aan de hand van 50 criteria en de acht principes van de genoemde code. Uit de evaluatie bleek dat de onderlinge samenwerking door de leden, onafhankelijk van elkaar, als goed wordt beoordeeld. De leden zijn onafhankelijk, in die zin dat geen zakelijke of financiële relaties bestaan, zowel ten aanzien van andere leden als ten aan zien van Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek. Op basis van de profielschetsen draagt elke toezichthouder met eigen specifieke deskundigheid kennis en expertise bij zodat de raad een complementair team vormt. Vastgesteld is dat de deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid op orde zijn. 
Aandachtspunten vanuit de evaluatie zijn het contact van de RvT met het personeel (vanwege het ontbreken van een OR) en kennisbevordering bij de Raad.
Eens per drie jaar zal evaluatie onder externe begeleiding plaats vinden. Deze is in 2020 gepland voor 2021. Tevens is de individuele en collectieve behoefte van de leden van de RvT op verdieping of verbreding van hun kennis besproken. Afgesproken is dat er in 2021 gezamenlijk een kennissessie gevolgd zal worden. 
Zoals elk jaar heeft in december een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen de directeur-bestuurder en een afvaardiging van RvT. Van dit gesprek is een verslag gemaakt. Het oordeel van de raad is “ruim positief” over de wijze waarop de directeur-bestuurder zijn werkzaamheden heeft verricht en over de samenwerking tussen hem en de raad.
Jaarlijks is de voltallige RvT aanwezig bij de kerstbijeenkomst. Helaas heeft er in 2020 als gevolg van de Corona-crisis geen bijeenkomst plaatsgevonden.