Visie/missie

De Bibliotheek heeft als doel het lezen te bevorderen, het leren te ondersteunen en informatie toegankelijk te houden. Want: burgers die een goede leesvaardigheid hebben en weten hoe ze goed met informatie kunnen omgaan, kunnen zich in de Nederlandse samenleving handhaven en hun eigen toekomst bepalen.

De Bibliotheek als uitlener van boeken is daarbij het meest bekend. Maar het bestrijden van laaggeletterdheid en het leren omgaan met (digitale) informatie zijn minstens zo belangrijk. De ontwikkelingen anno 2015 maken dat Bibliotheek nadrukkelijk richting moet kiezen. Bij vragen en kansen die op het pad komen kan dan afgewogen worden of dat aansluit bij de richtingen en de wensen van klanten van de Bibliotheek. Als ontwikkelingen zijn te noemen:

  • vergaande digitalisering, internet
  • serviceverwachting
  • klantenparticipatiesamenleving, vertaald in collegeprogramma’svan de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Berkelland
  • aandacht voor laaggeletterdheid , onder jeugd én volwassenen
  • bibliotheekwet 2015

De Bibliotheek Oost-Achterhoek kiest er voor om zich, binnen de bestaande financiële kaders, op de volgende richtingen te ontwikkelen:

 

  • Kenniswerkplaats van en voor de participerende burger. Bijvoorbeeld met cursussen gericht op (digitale) zelfredzaamheid, digitale spreekuren en aandacht voor de digitale overheid en de ondersteuning van burgers bij het gebruik daarvan.
  • Partner voor leesvaardige en mediawijze kinderen. Een verdere intensivering en inzet van middelen op dienstverlening aan het onderwijs, met name via kleine Bibliotheken op School en aandacht voor leesbevordering en mediawijsheid binnen scholen. Investeringen die de Bibliotheek Oost-Achterhoek hierbij doet te matchen door financiering uit het onderwijs.
  • Fysieke en digitale bibliotheek 2.0. Behoud van spreiding van vestigingen en ruime openingstijden en de uitleenfunctie, gedeeltelijk met inzet van samenwerkingspartners en vrijwilligers. Vestigingsinrichting als huiskamer van de samenleving, met ruimte voor burgerinitiatief rond lezen, leren en informeren. Gebruik maken van landelijke ontwikkelingen op digitaal gebied, zoals e-books.

Als uitgangspunt geldt dat er in overleg met gemeentes en bijvoorbeeld SDOA als gemeenschappelijke sociale dienst, samenwerking gezocht wordt met andere partijen en dat ook inzet van burgers als vrijwilligers hier onderdeel van uitmaakt. Zodat geen onnodige verdubbelingen gaan ontstaan en waarbij gemeenschapsgeld bewust wordt ingezet. Voor het financieel beleid geldt dat het bestaande financiële kader leidend is.

Meer Waarde Boeken Meer Waarde Boeken
De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft onder de naam “Meer waarde boeken” in 2015 haar nieuwe visie gepresenteerd. In samenwerking met gemeentes, Sociale Dienst Oost Achterhoek, het onderwijs en andere partijen, niet in het minst met betrokken burgers, wordt hier uitvoering aan gegeven. De presentatie is te bekijken.